ภาษาไทย
menu

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตอาหารสำเร็จรูปสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

2.เพื่อรวมกลุ่มกันสนับสนุนการจัดทำธุรกิจร่วมกัน

3.สนับสนุนช่วยเหลืองานด้านการประกาศพระกิตติคุณและการพัฒนาสังคม

การดำเนินงาน

แนวคิดทางธุรกิจ

    อาหารแปรรูปสะอาดและปลอดภัย  มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจการผลิต และการจำหน่าย ที่เน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและปลอดภัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน มีแนวคิดนโยบายที่จะผลิตอาหารปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการขั้นแรก คือการเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ โดยมีกลุ่มเกษตรกรของบริษัทเองและเครือข่ายผู้ผลิตสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและอื่นๆพร้อมทั้งมีกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล  โดยการจะนำเอามาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  (Good Manufacturing Pratice, G.M.P.)  มาใช้ในโรงงาน  ซึ่งจะส่งผลให้กิจการสามารถขยายตลาดไปสู่อาเซี่ยน อเมริกา  ยุโรป และออสเตรเลีย  

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้แก่ แกงกบกระป๋อง แกงปลาไหลกระป๋อง และแกงปลาดุกกระป๋อง ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานร่วมกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ทำการผลิตสินค้าทดสอบตลาดร่วมกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์กรมปศุสัตว์ เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

2)เพื่อขยายการตลาดให้กว้างขวางขึ้น

3)เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

การจัดการ

พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังพนักงานระดับล่างเพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานและตัดสินใจของผู้บริหาร 

การผลิต

พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล  โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าระดับสูง

การตลาด

สร้างตรายี่ห้อของตนเอง คือ เก่อญอโพ K-yawPo สร้างความคุ้นเคยในตราสินค้าให้กับลูกค้า  ในตลาดอาเซี่ยน อเมริกา  ยุโรปและออสเตรเลีย

การเงิน

พัฒนาระบบการเงินและบัญชีให้ได้มาตรฐาน                   

         เป้าหมาย

1.ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในมาตรฐานกระบวนการผลิต  ภายในปี 2559-

2.สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท ภายในปี 2559

3.สามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าอาเซี่ยน อเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย ได้  ภายในปี 2559-2561

4.ส่วนแบ่งตลาด 5% ภายในปี 2559-2561

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และสรุปกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies)  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)

มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เป็นการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสู่ตลาดไปในทิศทาง

ต่าง ๆ

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)

เน้นความแตกต่างของสินค้า ( Differentiation Strategy) สามารถสร้าง Value Added ใหม่ ๆ ให้กับสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional strategy)

  การผลิต

- พัฒนาระบบการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน G.M.P.

  การตลาด

- ขยายตลาดสู่อาเซี่ยน อเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย

- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงมาตรฐานในการผลิต และความสะอาดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีสูงกว่าของคู่แข่ง 

   การจัดการ

- ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้เป็นมาตรฐาน

    การเงิน

- ปรับปรุงระบบบัญชีและการเงินให้มีมาตรฐาน