ภาษาไทย
menu

บริษัท คาเรน กรุ๊ป จำกัด

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

      เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สู่ตลาดโลก   

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

       พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโดยสร้างความแตกต่างของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลโลก  

ประวัติ บ.คาเรนกรุ๊ป จำกัด

ประวัติความเป็นมา

             บริษัทคาเรน กรุ๊ป จำกัด เริ่มโดยกลุ่มผู้นำกะเหรี่ยงในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2014 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ โดยมี Rev.Saw Fuad Poka  (Australia), Dr.Somboon Panyakom, Mr. Apirak  Sakorn, Mr.lerpong (Thailand) มีแนวคิคในการรวมตัวกันของพี่น้องกะเหรี่ยงทั่วโลกให้มีการส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างชาติพันธุ์ของตนเองและได้จัดตั้งเป็นองค์กรชื่อGLOBAL KAREN  NATIONAL  DEVELOPMENT  SOCIETY เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ พันธกิจด้านการศึกษา พันธกิจด้านการสื่อสารมวลชน พันธกิจด้านสุขภาพชุมชนและพันธกิจด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง

จากนั้นมีตัวแทนจาก 5 ประเทศ คือ Australia, Burma, Finland และThailand เข้ามาประชุมเพื่อทำ

Burma(KBC)

การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้ทำการ SWOT และกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  ต่อมาการดำเนินงานขององค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้เนื่องจากกรรมการอยู่ห่างไกลกันไม่มีโอกาสได้เจอกันและร่วมภารกิจกันได้

                เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015 ได้มีการรวมตัวกันและจัดการประชุมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทบทวนงานขององค์กรที่ผ่านมา และได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ขององค์กรอีกครั้ง และเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น GLOBAL KAREN DEVELOPMENT  INCORPORETION และได้มีการขออนุญาตเข้าร่วมกับสมาคมกะเหรี่ยงสากลโลก

                บริษัทคาเรน กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2015 ทะเบียนเลขที่ 0505558007821 ในทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1 ล้านบาทถ้วน โดยมีคณะกรรมการของบริษัทครั้งแรก คือ

                                1.ดร.สมบูรณ์  ปัญญาคม                    ตำแหน่ง                ประธานกรรมการ

                                2.ว่าที่ ร.ต.อภิรักษ์  สาคร                   ตำแหน่ง                กรรมการ

                                3.นายสนิท  วงค์นิธิสถาพร                  ตำแหน่ง                กรรมการ

                                4.นายสวง  เครือวัลย์                          ตำแหน่ง                กรรมการ

                                5.นายโนฮาน  อัคนิยาน                       ตำแหน่ง                กรรมการ

Board Global Karen Development Incorporation
Board Global Karen Development Incorporation
ความสัมพันธ์ระดับรากหญ้าถึงปลายน้ำ
ความสัมพันธ์ระดับรากหญ้าถึงปลายน้ำ